2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

- Kültür Turizminin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında iki kişinin istihdam edilmesi düşünülmektedir. Bunun yanında da proje koordinatörü ve yardımcısının da seyahat masrafları olması planlanmaktadır. Bu maliyetleri bütçede nasıl gösterebiliri

 

- Kültür Turizminin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında proje için yeni istihdam edilecek personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler projede çalıştıkları süre oranında belgelendirilmek koşuluyla uygun maliyet olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte proje ekibinde yer alan kişilerin, insan kaynakları kaleminden maaş alıp almamasına bakılmaksızın seyahat giderleri proje kapsamında uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Her halükarda iki kalemin toplamı proje toplam bütçesinin %10'unun aşamaz.

 

Cevaplanma Tarihi: 05.03.2018

- Kooperatif proje kapsamında bağlı bulunduğu üst birlikten satın alma yapabilir mi?

 

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında, yararlanıcı yapacağı satın almalar için Ajansın satın alma mevzuatına uymak zorundadır. Buna göre Yararlanıcı, ortak ve iştirakçinin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişiler, aynı proje kapsamında alt yüklenici olamazlar.

 

Cevaplanma Tarihi: 05.03.2018

- Kooperatifimizin yeni istihdam etmeyi düşündüğü kişi halihazırda bir yerde bordrolu olarak çalışıyor. Çalışan bir kişiyi proje kapsamında istihdam edip insan kaynakları bütçesinden maaşını karşılayabilirmiyiz?

 

- 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı mali destek programları kapsamında, başvuru sahibi halihazırda başka bir yerde istihdam edilen personeli, kendi projesinde yeni istihdam etmek kaydıyla görevlendirebilir ve buna ilişkin insan kaynakları ve seyahat giderlerini proje bütçesine yazabilir.

 

Cevaplanma Tarihi: 05.03.2018

- Ajansa katkı payı borcu olan bir belediye herhangi bir projeye iştirakçi olarak katılabilir mi?

 

- Ajansa katkı payı borcu olan belediyeler program dahilinde sözleşme imzalamaya hak kazansalar dahi destekten faydalanamazlar. Proje ortaklarının da başvuru sahibiyle aynı koşulları taşıması gerektiğinden ajansa katkı payı borcu olan bir belediye herhangi bir projeye ortak da olamaz. Projelere iştirakçi olmak için ise bu koşullar aranmamaktadır. Bu nedenle ajansa katkı payı borcu olan bir belediye herhangi bir projeye iştirakçi olarak katılabilir.

 

Cevaplanma Tarihi: 05.03.2018

- Kooperatif olarak mevcut binamızın duvarlarının yükseltilerek üzerine çatı kaplamasını yapmamız uygun mudur?

 

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında küçük ölçekli yapım işleri desteklenmektedir. Bu kapsamda bina yapımı ve binanın kapasitesinin geliştirilmesi gibi hususlar desteklenmemekte olup sadece mevcut binaların alınacak makine ve ekipmanlarla üretime uygun hale getirilmesi için yapılacak tamirat ve tadilat işleri desteklenmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 05.03.2018

- Kültür Turizmi programında tüm proje inşaat işlerinden oluşabilir mi? Projenin tamamı belirtilen sürede tamamlanamaz ise ne olur?

 

- Kültür Turizminin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında yapım işlerinde bir sınır bulunmamaktadır. Projelerin taahhüt edilen zaman içinde tamamlanması esastır. Tamamlanmaması durumunda gerekçeleri ile Ajans'a bilgi verilip süre uzatımı talep edilebilir. Proje veya faaliyetin yürütülmesini büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak imkânsız hale getiren; yargı süreci, beklenmeyen hâl veya mücbir sebepler nedeniyle bir defaya mahsus olmak ve altı ayı geçmemek üzere, talebin uygun bulunması durumunda yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir. Nihai karar Ajans tarafından verilir.

 

Cevaplanma Tarihi: 05.03.2018

- Projenin uygulanacağı yer için bir yer kiralanması düşünülmektedir. Ancak kiralama destek alınacağı kesinleştiğinde yapılacaktır. Başvuru aşamasında kiralamanın yapılmamış olması başvuruya engel midir?

 

- Her iki destek programı için Proje başvuru aşamasında mülkiyet durumunu gösterir belgelerin sunulması gerekmektedir. Bununla birlikte kooperatif ve birliklerin güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında başvuru aşamasında en az 5 yıllık kira sözleşmesinin sunulması gerekmektedir. Kültür turizminin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında ise projenin uygulanacağı yerin başvuru sahibinin mülkiyetinde olması/tahsis edilmiş olması/kiralanacak ise en az 5 yıllık kiralanmış olması ve sonrasında da proje amacına uygun kullanılacağının taahhüdünün sunulması gerekmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 05.03.2018

- Kuşadası'ndan farklı bir ilçede faaliyet gösteriyoruz (il içinde) Kuşadası'nda faaliyet gösteren bir kurumun başvuru sahibi olduğu projede iştirakçi olabilir miyiz?

 

- Her iki mali destek programı kapsamında da iştirakçilerin başvuru sahipleri ile aynı şartları taşıma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle herhangi bir kurum TR32 düzey 2 bölge (Aydın, Denizli,Muğla) sınırları içinde herhangi bir il/ilçedeki kurumun projesine iştirakçi olarak katılabilir.

 

Cevaplanma Tarihi: 22.02.2018

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programına başvurabilmek için gerekli olan üyelere veya ortaklara 5 yıl boyunca kar dağıtmama kararının yönetim kurulu tarafından alınması yeterli olur mu?

 

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programına başvuru yapılabilmesi için ajansa sunulması gereken evraklar arasında yer alan 5 yıl boyunca üyelere veya ortaklara kar payı dağıtmama kararının genel kurul tarafından alınması gerekmektedir. Kararda ayrıca sunulan projenin başarılı bulunması durumunda, alınan 5 yıl boyunca kar payı dağıtmama kararının ana sözleşme veya tüzüğe işletileceğinin taahhüdünün de yer alması gerekmektedir. Projenin başarılı olması durumunda sözleşme imzalanma aşamasında ilgili hükmün ana sözleşme/tüzükte yer alması gerekmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 22.02.2018

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında destek tutarının %30’unu aşmayacak şekilde prefabrik kurulumu uygun maliyet mi?

 

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında Prefabrik bina yapımı ve kurulumu kamu ihale mevzuatında yapım işi olarak tanımlandığından dolayı uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 22.02.2018

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında Doku Kültürü Laboratuvarı kurulumu için alınacak makine ve ekipman uygun maliyet midir?

 

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında, üretim ve imalat süreçlerinin içinde yer alan ürünlerin test ve kontrollerini yapmak amacıyla alınacak makine ve ekipmanlar uygun maliyet olarak değerlendirilir. Bu kapsamda kurulacak olan laboratuvar birincil tarım faaliyetlerinde kullanılmamak kaydıyla uygun maliyettir.

 

Cevaplanma Tarihi: 22.02.2018

- Restorasyonu düşünülen bina özel mülkiyettedir. Projenin başarılı bulunması ve destek alınması durumunda bina satın alınması planlanmaktadır. Başvuru aşamasında projenin destek alması durumunda satın almanın gerçekleştirileceğine dair bir protokol sunul

 

- Kültür Turizminin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında proje uygulama yeri belgelerinin başvuru aşamasında sunulması gereklidir. Bu kapsamda başvuru sahibi ile projenin uygulanacağı yerin sahibi arasında yapılacak bir protokol başvuru aşamasında yeterli olacaktır. Ancak, projenin başarılı bulunması durumunda, sözleşme imzalanabilmesi için mülkiyetin başvuru sahibine geçtiğini gösterir belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilecek önemli husus ise projenin uygulanması için gerekli izinlerin de sözleşme imza aşamasında sunulması gerekliliğidir. Bu nedenle her ne kadar binanın mülkiyeti başvuru sahibine geçmemiş olsa da projenin uygulanması için gerekli izinlerin hazırlığının yapılması uygun olacaktır.

 

Cevaplanma Tarihi: 12.02.2018

- Bir kooperatifin başvuru sahibi olduğu projede ADÜ iştirakçi olarak yer alacaktır. Üniversite arazisi kendisine ait alanda proje faaliyetleri sayesinde makine ve ekipmana kavuşacaktır. Bu mümkün müdür?

 

- Her iki program kapsamında projelere iştirakçi olarak dahil olacak kurum ve kuruluşlar, hiçbir şekilde projeden doğrudan/dolaylı fayda ya da menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunabilirler. Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen her türlü makine ve ekipmanın mülkiyetinin başvuru sahibinde olması gerekmektedir. Hiç bir şekilde iştirakçiler alınan makine ve ekipmanları kendi arazisinde kendi amaçları için kullanamaz.

 

Cevaplanma Tarihi: 12.02.2018

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında başvuru aşamasında talep edilen kar payı dağıtmama kararı genel kurulumuzca bundan 2 yıl önce alınmıştı. Bu kararla başvuru yapılabilir mi?

 

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programına başvuru yapılabilmesi için ajansa sunulması gereken evraklar arasında yer alan 5 yıl boyunca üyelere veya ortaklara kar payı dağıtmama kararının genel kurul tarafından alınması gerekmektedir. Kararda ayrıca sunulan projenin başarılı bulunması durumunda, alınan 5 yıl boyunca kar payı dağıtmama kararının ana sözleşme veya tüzüğe işletileceğinin taahhüdünün de yer alması gerekmektedir. Projenin başarılı olması durumunda sözleşme imzalanma aşamasında ilgili hükmün ana sözleşme/tüzükte yer alması gerekmektedir. Bu nedenle alınacak kararın güncel olması gerekmektedir. 2 yıl önce alınan karar ile başvurulması uygun değildir.

 

Cevaplanma Tarihi: 12.02.2018

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında soğuk hava deposu yapılabilir mi?

 

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında salt soğuk hava deposunun yapımına yönelik projeler yapım işi sınırı nedeniyle uygun olmamaktadır. Bütçede talep edilen destek tutarının %30'unu aşmamak ve projedeki yürütülecek diğer faaliyetler için şart olması kaydıyla soğuk hava deposu program kapsamında desteklenebilmektedir. Burada önemli olan husus, deponun yapılacağı binanın proje bütçesinden karşılanamayacağıdır. Sadece mevcut bir binanın içine yapılacak soğuk hava depoları uygun maliyet sayılabilmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 12.02.2018

- Kültür turizmi projemiz kapsamında hazırlayacağımız, kültür turizmine yönelik tanıtım yapılacak olan internet sitesine oda üyelerimizin linkini koyabilir miyiz? Eğer koyabilir isek; sadece otel, lokanta, araç kiralama şirketlerini mi koyabiliriz? Yoksa

 

- Kültür Turizminin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında, programın amaç ve öncelikleri ile uyumlu olarak yapılacak tanıtım çalışmaları için hazırlanacak web sitesinde gelen turistlerin faydalanacağı hizmetleri sağlayan üyelerin linklerinin paylaşılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

 

Cevaplanma Tarihi: 12.02.2018

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programında tanımlanan küçük ölçekli altyapı işleri nelerdir?

 

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programında küçük ölçekli altyapı işlerine destek verilebilmektedir. Burada tanımlanan küçük ölçekli altyapı işleri bir bina yapımı değil, mevcut bir binada üretim yapılabilmesi için gerekli tamirat ve tadilat işleridir. Örnek olarak ; zeminin fayans yapılması, alınacak tankın altına beton dökülmesi veya binanın önüne sundurma yapılması vb. Bu kapsamda yapılacak harcamaların toplamı, proje bütçesinde talep edilen destek tutarının %30'unu geçemez.

 

Cevaplanma Tarihi: 12.02.2018

- Kazılarda çalışacak işçilerin maliyetleri nasıl karşılanabilir?

 

- Kültür Turizminin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında gerçekleştirilecek yapım işinin bünyesinde çalıştırılacak işçilerin maliyetleri ilgili yapım işinin teknik şartnamesinde yer almak kaydıyla, yapım işinin içinden karşılanabilir. Projede çalışacak işçilerin maliyetleri hiç bir şekilde insan kaynakları bütçesinden karşılanmaz.

 

Cevaplanma Tarihi: 12.02.2018

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında, desteklenmeyeceği ifade edilen birincil tarım faaliyetleri nelerdir?

 

- Birincil ekonomik faaliyetler, doğrudan doğa üzerinde yürütülür. Bu faaliyetlerden elde edilen ürünler genellikle sanayide ham madde olarak kullanılır. Birincil tarım faaliyetleri Tarım, Hayvancılık, Ormancılık, Balıkçılık ve Madencilik olarak tanımlanmaktadır. Program kapsamında desteklenecek hususlar, Birincil Tarım faaliyetlerinin kendisi değil, elde edilen ürünlerin işlenmesi ve katma değerinin artırılmasına hizmet edecek faaliyetlerdir.

 

Cevaplanma Tarihi: 12.02.2018

- Kültür Turizminin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında antik kentlerin veya kültür turizmine uygun olan lokasyonların tanıtımında kullanılacak otobüs alımı uygun maliyet midir?

 

- Kültür Turizminin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında programın amaç ve öncelikleri ile ilişkilendirilmesi ve proje için elzem bir unsur teşkil etmesi koşuluyla tanıtım otobüsü alınması uygun maliyettir.

 

Cevaplanma Tarihi: 12.02.2018

- Kooperatifçilik programında sadece paketleme gibi hizmetlere yönelik mi destek veriyorsunuz? Su ürünleri yetiştirme sahalarında güvenlik kameraları yerleştirme, vinç ve buz makinası alma gibi faaliyetler yapabilir miyiz?

 

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında, birincil tarım faaliyetlerinde kullanılacak makine ve ekipman alımları uygun maliyet değildir. Ancak, hammaddenin işlenip, insanların kullanabileceği ürünlere dönüştürüldüğü üretim ve imalat süreçlerinde kullanılacak makine ve ekipman alımları program kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 12.02.2018

- Ormancılık kooperatifleri için hızar makine kurulumu uygun proje konusu mudur? Hızar kooperatifin yetki alanı dışındaki bir yerde (pazara daha yakın bir yerde) kurulabilir mi?

 

- Kooperatif ve Birliklerin güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında, ürünün işlenmesine yönelik her türlü makine ve ekipman alımı uygundur. Alınacak makine ve ekipmanların TR32 bölgesinde (Aydın, Denizli ve Muğla) olması ve makinelerin kurulacağı yerin mülkiyetinin başvuru sahibi kurumda olması kaydıyla kooperatifin sorumluluk sahası dışında farklı bir yerde kurulabilir.

 

Cevaplanma Tarihi: 12.02.2018

- Üretimi yapılan çiçeklerin daha sağlıklı koşullarda nakliyesinin yapılmasına, daha uzun süre dayanabilmesine, ya da paketlemesine yönelik projeler uygun mudur?

 

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında, üretilen ürün olan çiçeğin daha uzun süre dayanabilmesi için depolama ve saklama koşullarının iyileştirilmesine yönelik, ya da ticari amaçlı daha iyi koşullarda nakliyesine yönelik veya satışının arttırabilmesi için paketlenmesine yönelik projeler program amaçları ile uyumlu olduğu müddetçe uygun başvuru konuları arasında yer almaktadır.

 

Cevaplanma Tarihi: 12.02.2018

- Mülkiyeti şahıslara ait olan bakır dükkanlarına cephe giydirilmesi faaliyeti uygun mudur?

 

- Proje kapsamında satın alımı gerçekleştirilen mal alımı veya yapım işlerinin mülkiyetinin başvuru sahibinde olması gerekmektedir. Bu nedenle mülkiyeti şahıslara ait dükkanlara cephe giydirilmesi faaliyeti uygun olarak değerlendirilmemektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 12.02.2018

- Kooperatif üyelerine sütleri ayrı ayrı muhafaza etmeleri için güğüm alınabilir mi? (Süt üreticilerimiz için ayrı ayrı yerleştirilmek üzere her birine soğutma tankı alınabilir mi?)

 

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilen kooperatifler proje kapsamında almayı planladıkları süt toplama tankı ve benzeri makine ekipmanın mülkiyeti kendilerinde kalmak koşulu ile kullanımını bünyelerindeki üyelere açabilirler.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- Kooperatif olarak tesisimiz kiralama yöntemi ile devam etmekte. Uygun başvuru sahibi olabilir miyiz?

 

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında, proje başvurusu yapabilecek kooperatifler arasında yer almak kaydıyla, 5 yıllık kira sözleşmesinin sunulması yeterli olmaktadır.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- Ayni katkı eş finansman olarak kabul edilir mi?

 

- Ayni katkılar eş finansman olarak değerlendirilmemektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- Çiçekçilik için tohum atma makinesi, torf karıştırma makinesi, toprak doldurma makinesi ve çimlenme odası uygun maliyet olarak projeye dahil edilebilir mi?

 

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında, birincil tarım faaliyetlerinde kullanılacak makine ve ekipman alımları uygun maliyet değildir. Ancak, hammaddenin işlenip, insanların kullanabileceği ürünlere dönüştürüldüğü üretim ve imalat süreçlerinde kullanılacak makine ve ekipman alımları program kapsamında uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- Alınması planlanan bir evin restorasyon işleri için başvuru yapılabilir mi? Evin mülkiyeti proje başarılı olduktan sonra alınacaktır.

 

- Proje teklif çağrısı kapsamında başvurusu yapılacak projelerin uygulama yeri belgelerinden olan arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu gösterir ve mevcutsa taşınmaz üzerinde tüm hakları gösteren belge, arsa tahsisi belgesi, arazinin imar durumu ile ilgili belge ve yapı ruhsatı belgeleri başvuru aşamasında sunulması gereken zorunlu evraklar arasındadır. Bu nedenle restorasyon yapılacak yerin, mülkiyetinin veya tahsisinin başvuru sahibinde olması gerekmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- Birlik olarak Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği başvuru yapabilir mi?

 

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programına başvuru yapabilecek kurumlar başvuru rehberinde tanımlanmış olup, başvuru yapabilecek birlikler sadece 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Kapsamında Kurulan Birlikler’dir. Bu nedenle rehberde belirtilen kooperataif ve birliklerin dışındaki kurumlar uygun başvuru sahibi değildir.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- Kültür mantarı yetiştiriciliği destek kapsamında mıdır?

 

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında birincil tarım faaliyetleri uygun olmayan proje konuları arasında yer aldığından desteklenmemektedir. Mantar yetiştiriciliği faaliyeti de bu nedenle destek kapsamında değildir.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- Ağaç soyma ve ağaç kesim faaliyetleri destek kapsamına girer mi?

 

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında birincil tarım faaliyetleri uygun olmayan proje konuları arasında yer aldığından desteklenmemektedir. Ağaç soyma ve ağaç kesim faaliyetlerinin içinde yer aldığı ormancılık faaliyetleri birincil tarım kapsamında değerlendirildiğinden destek kapsamına girmemektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- Proje uygulama alanının kiralama süresi ne kadar olmalı?

 

- Proje kapsamında faaliyetlerin yürütüleceği tesisin kiralanması durumunda başvuru sahibinin en az 5 yıl süreli kira sözleşmesi sunması gerekmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- Hayvan taşımak için ticari araç alımı uygun maliyet midir?

 

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında hayvancılık faaliyetleri desteklenmemektedir. Bununla beraber, program amaç ve öncelikleri çerçevesinde işleme ve üretim süreçlerinde kullanılacak şekilde makine ve ekipman ile ticari araç alımı uygun maliyet olarak sayılmaktadır.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- 1163 Sayılı kanun kapsamında kurulan kooperatif ve 5200 sayılı kanuna göre kurulan birlikler, kurmuş oldukları şirketler ile başvuru yapabilirler mi?

 

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında şirketler uygun başvuru sahibi değildir.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- Birlik olarak, süt toplama tankı alıp kooperatiflere dağıtabilir miyiz?

 

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilen 5200 sayılı tarımsal üretici birlikleri kanunu kapsamında kurulan birlikler proje kapsamında almayı planladıkları süt toplama tankı ve benzeri makine ekipmanın mülkiyeti kendilerinde kalmak koşulu ile kullanımını bünyelerindeki kooperatiflere açabilirler.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- Kooperatif olarak üyelerimize makine-ekipman alımı yapacağız. Kooperatif olarak makine-ekipman alıp üyelerimize dağıtım yapabilir miyiz?

 

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında, kooperatiflerin alımını gerçekleştirerek üyelerine dağıtmayı planladığı makine ekipmanların uygun maliyet sayılabilmesi için öncelikle birincil tarım faaliyetlerinde kullanılmaması gerekmektedir. Alımı yapılacak makine ve ekipmanların gerekçelerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda hangi amaç kapsamında alınacağına bağlı olarak uygun olup olmayacağı değerlendirilmelidir. Örnek olarak bir kooperatifin proje kapsamında 3 farklı köye süt toplama tankı alması uygun olabilirken, çiftçinin kullanacağı pulluk alınıp dağıtılması uygun olmayacaktır.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- Proje kapsamında yem üretiminin geliştirilmesi doğrultusunda dağıtıma yönelik tohum alımı yapılması uygun mudur?

 

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında birincil tarım faaliyetleri uygun olmayan proje konuları arasında yer aldığından desteklenmemektedir. Bu kapsamda tohum alımı ve dağıtımına yönelik faaliyetler birincil tarım faaliyeti içinde değerlendirildiğinden ve aynı zamanda hammadde alımı olduğundan program kapsamında uygun bulunmamaktadır.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi mali destek programı kapsamında başvuru yapacak kooperatifin halihazırda üretim yapılan tesisi veya makineleri üzerinde ipotek olması, başvuru yapmasına bir engel midir?

 

-Başvuru yapacak kooperatif veya birliğe ait tesis veya makinelerde mevcut durumda ipotek olması, proje kapsamında alımı yapılacak makinelerin veya diğer ekipmanların çalışmasına engel teşkil etmemesi, herhangi bir izin alınma ihtiyacı durumunda iznin alınmasına engel olmaması, ya da tesisin üretimine devam etmesine engel olmaması kaydıyla başvuru yapılması için bir sorun teşkil etmemektedir. Proje kapsamında alımı yapılacak makine ve ekipmanların ipotek gösterilemeyeceği, haczedilemeyeceği ve bölge dışına çıkarılamayacağı unutulmamalıdır.

 

Cevaplanma Tarihi: 29.01.2018

- Kültür Turizminin Geliştirilmesi mali destek programı kapsamında okullar uygun başvuru sahibi midir?

 

- Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında; Kendi bütçesi olması, Harcama yetkilisi olması, Tüzel kişiliğe haiz olması kaydıyla tüm kamu kuruluşları uygun başvuru sahibidir.

 

Cevaplanma Tarihi: 19.01.2018

- Kültür Turizminin Geliştirilmesi mali destek programı kapsamında, projede yapılacak olan yapım faaliyeti için hazırlanacak detaylı projelerin, proje hazırlama maliyetleri uygun maliyet midir?

 

- Detaylı projelerin başvuru esnasında sunulması tavsiye edilmektedir. Sunulmadığı durumda; Ajansımıza sunulacak bütçede yer alması, proje süresi içinde hazırlanması ve projesi hazırlanan yapım işinin proje süresi içinde tamamlanması kaydıyla, röleve, restitüsyon gibi detaylı projelerin maliyetleri proje bütçesinde uygun maliyet olarak değerlendirilecektir.

 

Cevaplanma Tarihi: 19.01.2018

- 2018 Yılı Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında proje hazırlama maliyetleri uygun maliyet sayılacakmıdır?

 

- 2018 Yılı Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında, projenin hazırlanması aşamasında ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetleri faturalandırılmak kaydıyla proje bütçesine yazılabilir. Projenin başarılı bulunup sözleşme imzalanması durumunda, projenin bütçesinde yer alması kaydıyla bu maliyet proje bütçesinden karşılanır. Desteklenecek tutar, her halükarda talep edilen destek miktarının % 2’sini geçmemek üzere üst sınır 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

Cevaplanma Tarihi: 11.01.2018