KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Güney Ege Bölgesindeki sürekli ve dengeli kalkınmayı sağlamayı, bölgenin gelişmesinde öncü rol üstlenmeyi, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip olmayı amaçlayan GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (“GEKA”) TR32 Bölgesi kalkınmasındaki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)’na Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, “Pamukkale Teknokent Kınıklı Mah. Hüseyin Yılmaz Cad. No:67 B Blok Kat:2 20160 Pamukkale, Denizli” adresinde mukim GEKA - GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Veri Sorumlusudur.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Güney Ege bölgesinde sürekli ve dengeli kalkınmayı ve bölgenin gelişmesini amacı ile yola çıkan ve bu çerçevede süreçleri yönetmek alanında kurumsal yapısı ile hizmet veren GEKA, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz GEKA tarafından;

 •  İş ve yatırım imkânlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılarak bölgeye yatırım çekilmesi,
 •  Bölgenin tanıtılması için yapılacak faaliyetlerin haber yapılması,
 •  Bölge içerisindeki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi,
 •  Yatırım teşvik çalışmalarının ve yatırım faaliyetlerinin yürütülmesi,
 •  Fuar, konferans ve organizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi,
 •  Konaklama, ulaştırma ve seyahat organizasyonlarının yapılması,
 •  Destek programlarının yürütülmesi,
 •  TR32 Bölgesinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi,
 •  Yatırımcılara teknik bilgi desteği verilmesi, planlama ve proje geliştirme kapasitesinin arttırılması,
 •  Bölgenin ihtiyaçlarına uygun destek programları yönetimi,
 •  Desteklenen proje ve faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması,
 •  Yetkili Mahkeme, İcra Dairesi, kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi,
 •  İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi
 •  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü
 •  Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi,
 •  Ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak ortak projelerin geliştirilmesi,
 •  İstatistik, planlama, analiz çalışmaları ve memnuniyet ölçümleri ile faaliyetlerin iyileştirilmesi,

amacı ile toplanmakta ve her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına, sorumlu ve yetkili denetçilere, acentelere, otellere, bankalara, fuar organizatörlerine, vize işlem merkezlerine, Büyük Elçilik/Konsolosluklara aktarılabilecektir.

 4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; GEKA tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, ticari işlem bilgileri, hukuki işlem bilgileri, finansal ve hukuki veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri, 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve GEKA’nın meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

5. VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman GEKA’ya başvurarak kişisel verilerinizin;

1.İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

2.Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

3.Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

4.Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

5.Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 3. ve 4.maddelerde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

6.Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak GEKA’ya iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

1. https://www.geka.gov.tr adresinde bulunan Başvuru Formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Pamukkale Teknokent Kınıklı Mah. Hüseyin Yılmaz Cad. No:67 B Blok Kat:2 20160 Pamukkale, Denizli” adresine iletebilirsiniz.

2. https://www.geka.gov.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun geka@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular GEKA tarafından reddedilecektir.

Başvuru haricinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgi almak için kvkk@geka.gov.tr mail adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

GEKA’nın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

KVKK BAŞVURU FORMU