Muğla Yatırım Teşvikleri

A.YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile Bakanlar Kurulu tarafından yeni teşvik paketine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu teşvik kararnamesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)” Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

B.YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE BÖLGE KAVRAMI
Yatırım Teşvik Programının uygulanması amacıyla bölgeler, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri (Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi-SEGE 2011) dikkate alınarak 6 bölgeye ayrılmıştır. Aşağıdaki bölge haritası ve iller tablosu bu sınıflandırılmış bölgeleri göstermektedir.

MUĞLA İLİMİZ 1.BÖLGEDE YER ALMAKTADIR. MUĞLA İLİNDE Kİ YATIRIMLARIN DESTEK UNSURLARINDAN FAYDALANABİLMESİ İÇİN ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARININ 1 MİLYON TL OLMASI GEREKMEKTEDİR.

C.YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

 • Gerçek Kişiler
 • Adi Ortaklıklar
 • Sermaye Şirketleri
 • Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki Şubeleri
 • İş Ortaklıkları
 • Kooperatifler
 • Birlikler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Belediyeler
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 • Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Dernekler
 • Vakıflar

D.YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATLARI NEREYE YAPILMALI?
Yatırım teşvik başvurusu E-TUYS üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru yapabilmeniz için ilk önce T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yetkilendirme için başvuru yapmanız gerekmektedir. Yetkilendirme başvuru evraklarını hazırladıktan sonra T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

E.YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Yetkilendirme için gerekli evraklar:
a)Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi (Müracaat Dilekçesi Örneği)
b)Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
c)Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Taahhütname Örneği)
Not:Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir.
d)Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış kullanıcı yetkilendirme formu  (Yetkilendirme Formu Örneği)
Yetkilendirme başvurusu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından en geç 1 ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Yetkilendirme başvurusu bakanlık tarafından onaylandıktan sonra ise yatırım teşvik başvuru işlemlerine başlayabiliyorsunuz. Yatırım teşvik başvurusu  için E-TUYS sistemine aşağıdaki linkten bağlanmanız gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Başvurusu

F.DESTEK UNSURLARI NELERDİR?
1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni yatırım teşvik sistemi dört ayrı rejimden oluşmaktadır.

 1. GENEL YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
 2. BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
 3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
 4. STRATEJİK YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Teşvik araçlarının yatırımcıya sağladığı katkılar, yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik göstermektedir.
Farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Destek Unsurları

Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

KDV İstisnası

+

+

+

+

Gümrük Vergisi Muafiyeti

+

+

+

+

Vergi İndirimi

 

+

+

+

Sosyal Sigortalar

Prim Desteği

(İşveren Payı)

 

+

+

+

Faiz Oranı Desteği *

 

+

 

+

Arazi Tahsisi

 

+

+

+

KDV İadesi**

 

 

 

+

*Sadece “Öncelikli Yatırımlar” için sağlanır.
**Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL olan stratejik yatırımların inşaat harcamaları için sağlanır. 

1.GENEL YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti.
 • Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası.
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).

2.BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
Tablo 2’de yer alan sektörlerde asgari yatırım tutarlarını ve kapasiteleri sağlayan yatırımlar, Bölgesel Teşvik desteklerinden yararlanacaklardır. Bölgesel Teşvik Uygulamalarıyla ilgili destek unsurları aşağıda açıklanmaktadır:

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi 
 • Faiz desteği (Öncelikli Yatırımlar):

NOT: Öncelikli Yatırımlar 5. Bölge Desteklerinden Yararlanır. Öncelikli Yatırım Konularına linkten ulaşabilirsiniz.

MUĞLA İLİNDE BÖLGESEL TEŞVİK UNSURLARI

OSB Dışı
 (Bölge I)

Öncelikli Yatırımlar 
(Bölge V)

Yatırıma Başlama Tarihi

31.12.2018’e kadar yapılacak yatırımlarda

01.01.2019’den itibaren yapılacak yatırımlarda

31.12.2018’e kadar yapılacak yatırımlarda

01.01.2019’den itibaren yapılacak yatırımlarda

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

Faiz Desteği

YOK

YOK

TL: 5 Puan
Döviz: 2 Puan
Azami:700 Bin TL

TL: 5 Puan
Döviz: 2 Puan
Azami:700 Bin TL

Yıllık Vergi İndirim Oranı (%)

50%

30%

80%

70%

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%)

15%

10%

40%

30%

Sigorta Primi İşveren His. Desteği
Sabit Yatırıma Oranı %

2 YIL
 %15

YOK

7 YIL
%35

6 YIL
%35

3.BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
Tablo 3’te belirtilen asgari sabit yatırım tutarı ve üzerinde ki yatırımlar, büyük ölçekli yatırım kabul edilmiştir. Bu özellikleri taşıyan yatırımlar aşağıda belirtilen desteklerden faydalanabilir.

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi

MUĞLA İLİNDE BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

OSB Dışı
 (BÖLGE I)

Yatırıma Başlama Tarihi

31.12.2018’e kadar yapılacak yatırımlarda

01.01.2019’den itibaren yapılacak yatırımlarda

KDV İstisnası

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

Faiz Desteği

YOK

YOK

Yıllık Vergi İndirim Oranı (%)

50%

30%

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%)

25%

20%

Sigorta Primi İşveren His. Desteği
Sabit Yatırıma Oranı %

2 YIL
 %3

YOK

4.STRATEJİK YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI
Aşağıdaki maddelerde yer alan koşulların tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, stratejik yatırım olarak değerlendirilmektedir. Bu koşullar aşağıda ki maddelerden oluşmaktadır:

 • Asgari sabit yatırım tutarının 50.000.000 TL üzerinde olması gerekmektedir.
 • Teşvik belgesine konu yatırımda üretilecek ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin aynı ürünün ithalatından az olması gerekmektedir.
 • Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla asgari %40 oranında katma değer sağlanması şarttır.
 • Yatırım konusu tesiste üretilecek ürünle ilgili son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50.000.000 ABD dolarının üzerinde olması gereklidir.

Bu kapsamda, Muğla’da yapılacak olan Stratejik Yatırımlarda sağlanacak olan destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

MUĞLA İLİNDE STRATEJİK YATIRIMLAR DESTEKLERİ

DESTEK MİKTARI

KDV İstisnası

Yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında ödenmesi gereken %18 oranındaki KDV alınmayacaktır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım malı, ithal makine ve teçhizat için ödenmesi gereken gümrük vergileri alınmayacaktır

Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi

* Yatırıma Katkı Oranı %50’dir.

% 90 Vergi İndirimi uygulanır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 * Yatırıma katkı oranı %15’tir

7 yıl boyunca ödenmez.

Yatırım Yeri Tahsisi

Mülkiyeti; Hazineye, Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yatırımcılara tahsisi yapılabilir.

KDV İadesi

500.000.000 TL üzeri yatırımların bina-inşaat harcamaları için ödenen KDV iade edilir.

Yatırım Kredisi Faiz Desteği

 *Faiz desteği azami 5 yıl vadeli olup, indirim tutarı 50.000.000 TL’yi aşamaz. Faiz indirimi, yatırım tutarının %5’ini geçemez.

TL kredileri için 5 puan faiz indirimi uygulanır. Döviz kredileri için 2 puan faiz indirimi uygulanır.

G.BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANACAK YATIRIMLAR
Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamaları halinde “Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi” ve “Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği” açısından Muğla ili için bir alt bölge olan 2. Bölgeye sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden faydalanırlar.

 • Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlar.
 • Aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak yatırımlar,

H.AR-GE ve ÇEVRE YATIRIMLARININ TEŞVİKİ
Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımlar AR-GE yatırımı; doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımlar ÇEVRE yatırımı olarak nitelendirilmiştir.
Ar-Ge ve Çevre Yatırımları;

 • KDV İstisnası,
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • Faiz Desteği desteklerinden yararlanacaktır.

AR-GE VE ÇEVRE YATIRIMLARI DESTEKLERİ

DESTEK NİTELİĞİ

KDV İstisnası

Yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında ödenmesi gereken %18 oranındaki KDV alınmayacaktır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım malı ithal makine ve teçhizat için ödenmesi gereken gümrük vergileri alınmayacaktır.

Yatırım Kredisi Faiz Desteği

*Faiz desteği azami 5 yıl vadeli olup, indirim tutarı 500.000 TL’yi aşamaz.

TL kredileri için 5 puan faiz indirimi uygulanır. Döviz kredileri için 2 puan faiz indirimi uygulanır.

 

E-TUYS Yatırımcı Bilgileri Giriş Kılavuzu
Muğla Yatırım Teşvik Broşürü
Yatırım Teşvik Belgesi Hazırlama Ve Uygulama Rehberi