Denizli Yatırım Teşvikleri

1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ MEVZUATI 

Yatırım teşvik sistemine ilişkin düzenlemeler 19/06/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile 20/06/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/1 sayılı Uygulama Tebliği ile yapılmaktadır. Bu düzenlemeler ile ülkemizde yapılacak belli asgari şartları sağlayan yatırımlar, yatırım konusu ve yatırım iline göre değişen bir şekilde teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde yatırım yeri ve yatırım konusu seçilmesiyle sorgulama ve hesaplamanın yapıldığı Teşvik Robotu web uygulaması oluşturulmuştur. Bu uygulamada yatırımın tanımı kutusuna US97/NACE kodu ya da tanımı yazıldığında otomatik filtrelemeyle yatırım tanımları listelenmektedir. Teşvik Robotu sorgu ve hesaplama sonucunu oluşturan tüm bilgilerin tek sayfada çıktı olarak yazdırılması mümkündür. Ayrıca başvuruda istenen belge örneklerine ulaşmak mümkündür. Teşvik robotuna https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu bağlantısından ulaşılabilmektedir. Bu yazıda Karara atıfta bulunarak bilgilendirmeler yapılmıştır. Güncel karar metnine aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşılabilir:

https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/bakanlar_kurulu_karari-yatirim_tesvik_uygulamalari.pdf

2 .YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE BÖLGE KAVRAMI

Yatırım Teşvik Programının uygulanması amacıyla bölgeler, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri (Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi-SEGE 2017) dikkate alınarak 6 bölgeye ayrılmıştır. Yatırım Teşvik Sisteminin amaçlarından birisi de bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. Bu nedenle daha az gelişmiş illerin bölge numaraları daha yüksek olup, bu illerde yapılan yatırımlar daha fazla teşvik oranlarından yararlanmaktadır. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yeni düzenleme ile yeni bölge haritası ve sınıflandırılmış iller tablosu aşağıda gösterilmektedir. Denizli 2.bölgede yer almaktadır.

3. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILMALI?

Yatırım teşvik başvurusu E-TUYS üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru ücreti bulunmamaktadır. Başvuru yapılabilmesi için ilk adım sisteme giriş yetkilendirmesi alınmasıdır. Bunun için https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri web sitesinde yer alan dilekçe, taahhütname, kullanıcı yetkilendirme formu ve imza sirküleri “Kayıtlı Elektronik Posta(KEP)” vasıtası ile Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü KEP adresine gönderilir. Yetkilendirme alındıktan sonra yine aynı web bağlantısında yer alan E-TUYS Yatırımcı Bilgi Girişi Kılavuzu ve E-TUYS Kullanım Kılavuzu doğrultusunda işlemler yapılarak başvuru süreci tamamlanır. Başvuru sürecinde Denizli Yatırım Destek Ofisimiz ücretsiz danışmanlık sağlamaktadır.

4. DESTEK UNSURLARI NELERDİR?

Yatırım teşvik sisteminde yatırımlar Genel Teşvik, Bölgesel Teşvik, Bölgesel Teşvik Alt Bölge Teşvikleri, Öncelikli Yatırım ve Stratejik Yatırım olarak ayrı sınıflarda teşvik edilmektedir. Teşvik unsurlarının yatırımcıya sağladığı katkılar, yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik göstermektedir. Sayfa sonunda yer alan tabloda Denizli’de yapılacak yatırımların teşviklerden yararlanma durumu gösterilmektedir.

4. 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölge ayrımı yapılmaksızın teşvik edilmeyecek yatırımlar haricindeki yatırımlara; Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve sadece tersanelerin gemi inşa yatırımları için geçerli 18 ay süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği uygulanır. Denizli için asgari yatırım tutarı 1 Milyon TL olmalıdır.

4.2 BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında Karar Ek-2A ve Ek-2B’de belirtilen Denizli için belirlenen sektörlerde yapılacak yatırımlar; asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyetine ilave olarak, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir. Denizli’de bölgesel teşvik uygulamaları konusunda yapılacak yatırım 3. Bölge teşvik unsurlarından yararlanacaktır ancak aşağıda belirtilen yatırım konularında yatırım yapılmasıyla daha yüksek teşvik unsurlarından yararlanılabilmektedir.

4.2.1 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA ALT BÖLGE DESTEKLERİNDEN YARARLANMA

4.2.1.1 Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlar veya imalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar ile sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulunduğu bölgenin bir alt desteğinden yararlanırlar. Dolayısıyla, Denizli’deki OSB’lerde yapılacak yatırımlar vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından 3. Bölge teşvik oranlarından yararlanabileceklerdir.

4.2.1.2 Orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan bazı yatırım konuları 1., 2., ve 3. bölgede yer alsa dahi 4. bölge desteklerinden yararlanırlar. Dolayısıyla, Denizli’de Karar Ek-6’da belirtilen konularda yatırım yapılması durumunda 4. Bölge teşvik unsurlarından yararlanılabilecektir.

4.2.1.3 Denizli’nin ilçeleri arasında yer alan Babadağ, Kale, Beyağaç, Baklan, Güney ve Çameli’nin Karar Ek-7’de yer alan ilçelerden olması nedeniyle, bu ilçelerde yapılacak yatırım bir alt bölge olan 3. Bölge teşvik unsurlarından yararlanabilmektedir.

4.2.2 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR
Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmaktadır. Dolayısıyla Denizli’de öncelikli yatırım alanında yatırım yapılması durumunda 5. Bölge teşviklerinden yararlanılabilmektedir. Öncelikli yatırım konuları Kararın 17. Maddesinde belirtilmektedir.

4.3. STRATEJİK YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Denizli için de geçerli desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.

•    Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
•    Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
•    Yatırımla sağlanan katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
•    Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla 50 milyon $ üzerinde olması (Yurtiçinde üretimi olmayan ürünlerin imalatına yönelik yatırımlarda bu şart aranmayacaktır).


Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında Bakanlıkça uygun görülen yatırımlar da stratejik yatırımlar kapsamında desteklenebilecektir. TOSHP duyuruları ve başvuruları http://www.hamle.gov.tr/ üzerinden yapılmaktadır.

DENİZLİ’DE YAPILACAK YATIRIMLARIN TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

 

Teşvik Unsurları

Genel Teşvik

Bölgesel Teşvik

 OSB

(Alt Bölge)

Alt Bölge Desteklerinden Faydalanacak İlçeler

Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım

Öncelikli Yatırım

Stratejik Yatırım

KDV İstisnası

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Vergi İndirimi*

-

%55 Vergi İndirim Oranı

%20 Yatırıma Katkı Oranı

%60 Vergi İndirim Oranı

%25 Yatırıma Katkı Oranı

%60 Vergi İndirim Oranı

%25 Yatırıma Katkı Oranı

%70 Vergi İndirim Oranı

%30 Yatırıma Katkı Oranı

%80 Vergi İndirim Oranı

%40 Yatırıma Katkı Oranı

%90 Vergi İndirim Oranı

%50 Yatırıma Katkı Oranı

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Sadece Tersanelerin Gemi İnşa Yatırımlarında 18 Ay

Yatırımın %15’i Oranında

3 Yıl Boyunca

Yatırımın %20’si Oranında

5 Yıl Boyunca

Yatırımın %20’si Oranında

5 Yıl Boyunca

Yatırımın %25’i Oranında

6 Yıl Boyunca

Yatırımın %35’i Oranında

7 Yıl Boyunca

***Yatırımın %15’i Oranında

7 Yıl Boyunca

Faiz veya Kar Payı Desteği

-

-

-

TL 3 puan, Döviz 1 puan indirimli, 1 Milyon TL'yi geçemez.

TL 4 Puan, Döviz 1 Puan İndirimli, 1 Milyon 200 Bin TL'yi Geçemez.

TL 5 Puan, Döviz 2 Puan İndirimli, 1 Milyon 400 Bin TL'yi Geçemez.

****TL 5 Puan, Döviz 2 Puan İndirimli, 1 Milyon 400 Bin TL'yi Geçemez.

KDV İadesi**

-

-

-

-

-

-

500 Milyon TL Üzerindeki Yatırımlarda

Yatırım Yeri Tahsisi*****

-

Var

Var

Var

Var

Var

Var

 * İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı mevcut orana 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.
** 2017-2021 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir. *** Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda %15 kısıtı uygulanmaz.
**** Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında faiz desteği TL cinsi kredilerde yüksek teknolojili üründe 10, diğerlerinde 8 puan olarak uygulanır.
***** Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.