Geçmiş Yıllara Ait Destekler

2019 Yılı SODES

2019 YILI SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

Ajansımız tarafından yürütülecek 2019 Yılı Sosyal Destek Programı’nın (SODES) proje geliştirme süreci başlamış bulunmaktadır. Program dâhilinde, kapasite geliştirmeye dönük, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model projeler desteklenecektir.

Program kapsamında program künyesinde yer alan öncelik alanlarındaki projeler desteklenecektir. Yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler ile genç, şehit yakınları, gaziler, kadınlar ve engellilerin istihdamını içeren projelere öncelik verilecektir. Fakat temel sosyal hizmet sunumuna yönelik faaliyetler, sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler, okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,  desteklenmeyecektir.

Bir proje asgari 1.000.000 TL bütçeye sahip olmalıdır. Proje fikirleri yararlanıcı tarafından aşağıda yer alan “Proje Bilgi Formu” kullanılarak Ajansa sunulmalıdır. Potansiyel başvuru sahipleri hazırladıkları Proje Bilgi Formunu 11.10.2019 saat 18:00’ye kadar pyb@geka.gov.tr’ye göndererek başvuru yapabilirler.

Uygun bulunan proje başvurularından, TR32 Bölgesinde (Aydın, Denizli ve Muğla) yer alan her bir il için en fazla 3 proje teklifi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacaktır.

Program hakkında detaylı bilgi için, potansiyel proje başvuru sahiplerinin aşağıda yer alan dokümanları dikkatlice okumaları önerilir.

SODES Künyesi
2019 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları
Proje Bilgi Formu
2020 Yılı SOGEP

2020 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

Bölgemizde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırma amacıyla 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı uygulanacaktır.

İki aşamalı olarak yürütülecek olan süreç kapsamında;

1. Aşama: Ön başvuru aşamasında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Proje Öneri Formu’nun doldurularak en geç 29 Mayıs 2020 Cuma gününe kadar pyb@geka.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

2. Aşama: Ajansımız tarafından uygun bulunan proje fikirleri ikinci aşamaya geçecek olup, Başvuru Sahibi kurum ile birlikte Ajansımız koordinasyonunda proje geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

 

2020 Yılı SOGEP kapsamında aşağıda sunulan öncelikler doğrultusunda projelerin geliştirilmesi, bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sunulması beklenmektedir.

 

 

 

 

 

 

PROGRAMIN
ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak
•Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,

•Genç istihdamını artırmaya,

•İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine, yönelik projeler.


Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
•Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,

•İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,

•Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına, yönelik projeler.


Öncelik 3: Sosyal İçerme
•Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,

•Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,

•Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.


Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk
•Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,

•Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

ASGARİ PROJE BÜTÇESİ ve AZAMİ DESTEK
ORANLARI

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar

Asgari Proje Bütçesi: 1.000.000 TL

Azami Destek Oranı:
%90

Kâr Amacı Güden Kuruluşlar

Asgari Proje Bütçesi: 1.000.000 TL

Azami Destek Oranı:
%50

PROJE SÜRESİ

Azami süre: 18 Ay

UYGUN BAŞVURU
SAHİPLERİ

Öncelik 1,2,3

Öncelik 4

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

Kar Amacı Güden Kuruluşlar

SON BAŞVURU TARİHİ

29.05.2020

Proje Öneri Formu
2020 Yılı SOGEP Bilgilendirme Sunumu