2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı Değerlendirme Komitesi Üyesi İlanı

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programını 28/11/2022 tarihinde ilan etmiştir. Söz konusu program kapsamında başvurusu yapılacak projelerin, başvuru rehberinde belirtilecek esaslara göre teknik değerlendirmesini yapmak üzere değerlendirme komitesi üyeleri görevlendirilecektir.

Değerlendirme Komitesi Üyelerinde Aranacak Nitelikler

Adayların en az lisans mezunu olmaları ve alanında en az beş yıl ve üzerinde deneyime sahip olmaları gerekmektedir. 2022 Yılı Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında ilan edilen program öncelik alanları aşağıda yer almaktadır. Programın kapsamına ilişkin detaylı bilgi Ajans resmi web sitesinde yer alan rehberlerden edinilebilir.

Programın Öncelikleri

1. Ürün geliştirme süreçlerinin dijitalleştirilmesi
2. Üretim, tedarik, kalite ve lojistik süreçlerinin dijital teknolojiler ile optimizasyonu
3. Satış ve satış sonrası süreçlerin dijitalleştirilmesi

Adayların ayrıca;

► Kalkınma Ajansları ve/veya diğer fon sağlayıcı kurumlara yönelik proje başvurularında değerlendirici olarak görev yapmış olması,
► Proje döngüsü yönetimine hâkim olması,
► Mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi hakkında tecrübe sahibi olması,
► Kalkınma Ajansları mali destek ve uygulama usulleri, hibe projesi uygulaması ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olması,
► Deneyim alanı ile ilgili mevzuat ve uygulamalara hâkim olması,
te
rcih sebebi olacaktır.

Değerlendirme Komitesi Üyeleriyle İlgili Diğer Hususlar

Adayların 2022 yılında ilan edilen program kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı’na teslim edilen bir veya birden fazla projenin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olmaları gerekmektedir.

Üyeler değerlendirme aşamasındaki faaliyetlerini tarafsızlık, gizlilik ve eşitlik prensipleri çerçevesinde gerçekleştirir, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek üyeler, değerlendirme öncesinde Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzunda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmış “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”'nı imzalayacaklardır. Bu kapsamda, üyelerin;

a) Kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendirmemesi,

b) Proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri hiçbir koşulda, diğer bilgileri ise ajansın uygun görüşü alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmaması,

c) Görev aldığı bir destek programı kapsamında hiçbir projeye, proje fikri üretilmesi, başvuru formu ve diğer belgelerin doldurulması konularında müdahil olmamış olması,

ç) Değerlendirdikleri projelerin sahipleri ve ortakları ile değerlendirme sürecinde hiçbir şekilde iletişime geçmemesi,

d) Kendilerine verilen projeleri, belirlenen kurallar ve standartlara bağlı olarak değerlendirmesi,

e) Değerlendirdikleri projelerin destek alması durumunda bu projelerin uygulamasında yer almaması,

f) Menfaat ilişkisi kapsamında değerlendirilebilecek faaliyetlerde bulunmaması gerekmektedir.

Üyelerden birinin aksi şekilde davrandığının tespit edilmesi durumunda, kendisi ile imzalanan sözleşme çerçevesinde gerekli hukuki ve cezai hükümler uygulanır.

Üyeler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Proje başvuru sayısına göre Üyelerin değerlendireceği proje sayısı değişiklik gösterebilir. Tüm değerlendirmeler ve projelerin incelenmesi bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Adaylar, başvurularını Ajansın resmi web sitesi üzerinden (www.geka.gov.tr) yapmalıdırlar. Son başvuru tarihi ve saati 10.02.2023 saat 18:00’dır. Son başvuru zamanından sonra yapılan başvurular ile Ajansın Web sitesi üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylardan, Ajans tarafından görevlendirmeleri halinde, aşağıda belirtilen dokümanları hazırlayıp, değerlendirme sürecine başlamadan önce Ajansa teslim etmeleri istenecektir:

Adayların, aşağıda sıralanan belgelerden özgeçmişlerinde belirtmiş olduklarını başvuru sırasında Ajans web sitesinde yer alan 2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı Değerlendirme Komitesi Havuzuna yüklemeleri gerekmektedir:

1- Fotoğraflı Özgeçmiş (CV)
2- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı
3- Diploma (var ise lisansüstü eğitim diplomaları ve belgeleri de ilaveten sunulmalıdır)
4- İlgili konularda tecrübeleri ve süresini gösteren Referans mektubu, çalışma belgesi vb. belgeler.
5- Çalışma süresini gösteren SGK/hizmet dökümü. (3.maddedeki belgeler kamu kurumlarından alınmış ise SGK/hizmet dökümü sunulmayabilir.)
6- Tercih sebebi olabilecek alanlarda görevlendirme, iş tecrübesi, eğitim ve kurslara ilişkin belgeler

Yukarıdaki dokümanlar bir klasöre eklendikten sonra sıkıştırılarak tek bir dosya formatına (.rar veya .zip uzantılı) dönüştürülerek sisteme yüklenmelidir.

Seçilen üyelerden sözleşme aşamasında, başvuruda sunmuş oldukları bilgileri doğrulayacak belgelerin asılları ile gerekli görülmesi halinde ilave belgeler de talep edilecektir ve Ajans tarafından asılları kontrol edilerek fotokopileri onaylanıp teslim alınacaktır.

Diğer yollarla (faks, posta, e-posta vb.) yapılan başvurular  kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2023

Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi

Üyelerin konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla tespit ve tayin edilir.

Destek programı proje başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek üyelere tebligat yalnızca e-posta ve telefon yoluyla yapılacak olup; ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır. (adaylar geçerli bir telefon numarası ve e-posta adresi sunmakla sorumludur. Seçilen üyelerle, e-posta ve/veya telefonla iletişime geçilememesi durumunda, bu üyeler değerlendirme sürecinde yer alma haklarını kaybederler)

Telefon ve/veya e-posta yoluyla iletişime geçilen adaylardan, ilgili tarihlerde görev alabilecek olanlardan “Uygunluk Beyanı”nı imzalayıp taranmış halini Ajansa ulaştırmaları istenecektir.

Güney Ege Kalkınma Ajansı, değerlendirme komitesi üyelerini, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen programda görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Görevlendirileceği Yer ve Zaman

Ajans tarafından yapılan değerlendirme ve seçim sonucunda üye olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve üyelerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Çalışmalar tam zamanlı ve 08:30-17:00 saatleri arasında olacaktır. Tüm çalışmalar Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından belirlenecek mekânda gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme Komitesi Üyelerine Yapılacak Ödemeler

Kamu personeli dışındaki üyelere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından akdedilecek ve sözleşmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Ancak yükseköğretim kurumlarında görev yapan üyelerin ücret ödemeleri bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun döner sermayesine yapılacaktır. Ücret alanlara, bu ödeme ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılamaz. 

Kamu personeli ve değerlendirme ücreti alamayan diğer üyeler için görevleri ile ilgili gider ve harcamalar (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

Not: T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı gerekli görüldüğü durumlarda başvuru süresini uzatma ve ilan metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Son başvuru tarihi: 10 Şubat 2023

BAŞVURU

https://geka.gov.tr/tr/dk-basvuru-sayfasi

2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı Değerlendirme Komitesi Havuzu

Daha fazla bilgi için:

(0258) 371 88 44

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ

pyb@geka.gov.tr

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr